Všeobecné obchodní podmínky (vob)

VOB PRO ÚČAST DĚTÍ NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE S KOŇMI PRO DĚTI „LÉTO NA KONÍCH“

Komu jsou naše příměstské tábory určeny?
Dětem ve věku od 6 do 16 let.

Přihláška:
Přihláška na příměstský tábor a Všeobecné obchodní podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na letní příměstský tábor pro děti “Léto na koních”, který se koná v termínech uvedených na našich stránkách na statku s jízdárnou v Nebušicích na Praze 6.

Dítě lze na pobyt na příměstském táboře přihlásit jen přes přihlášku spojenou s objednávkou jednoho táborového místa v našem e-shopu. Vyplněním formuláře během nákupu 1 místa na příměstský tábor faktury vzniká v v našem e-shopu závazná objednávka a rezervace jednoho místa na příměstském táboře.

Chcete-li přihlásit na tábor více dětí, je třeba zakoupit místo na táboře pro každé zvlášť, což je dáno technickými omezeními e-shopu.

Pořadatel:
Příměstské tábory „Léto na koních” pořádá Adéla Švábová zapsaná od 22. 04. 2021 v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 1, IČO: 10785701, dále pořadatel. Do 22. 04. 2021 příměstské tábory pořádala yomedia s.r.o.

Smluvní podmínky:
Odesláním vyplněné přihlášky se rodič nebo zákonný zástupce dítěte a pořadatel zavazují k povinnostem plynoucím z dodržování těchto všeobecných podmínek.

Předmětem smlouvy mezi pořadatelem tábora a rodičem (nebo jiným zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském příměstském táboře s koňmi “Léto na koních” (dále jen tábor) s programem uvedeným v itineráři tábora na stránce aktuálního ročníku.

Rodičem nebo zákonným zástupcem se rozumí objednavatel rekreačního pobytu dítěte na táboře.

Pořadatel také prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání příměstských táborů.

Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a úhradou ceny v souladu s pokyny pořadatele. Osoby mladší 18 let jsou v tomto smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let, která je zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.

Smluvní vztah mezi objednatelem pobytu na táboře vzniká a nabývá účinnosti okamžikem odeslání elektronické přihlášky zákonným zástupcem dítěte.

Maximální počet míst v každém turnuse je 10 dětí */
V případě vyčerpání stanovené maximální kapacity jednoho turnusu příměstského tábora (tj. 10 účastníků) není možné dalšího účastníka na tábor přihlásit ani přijmout.

Pokud některý z turnusů nebude týden před zahájením obsazen z poloviny maximální kapacity, vyhrazuje si pořadatel právo tábor pro nízkou účast zrušit a v takovémto případě částku již uhrazenou přihlášeným účastníkem vrátí v plné výši.

Obsazené turnusy pořadatel označí na webových stránkách projektu jako “obsazené” a odstraní je i z elektronického obchodu.

Vyplněním přihlášky a úhradou stanovené ceny rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.

Souhlas rodičů s evidencí osobních údajů dítěte:
Rodič nebo zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele a zároveň uděluje souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci příměstského tábora pro prezentaci tábora (na webových stránkách tábora, Facebook stránce nebo v tištěných médiích.)

Pokud s použitím některých fotografií či videa publikovaných v internových médiích nebude dodatečně souhlasit, má právo požádat pořadatele o odstranění již zveřejněných materiálů. Bude-li tento požadavek odůvodněný a technicky možný, pořadatel takovýto audiovizuální materiál z veřejně dostupné prezentace odstraní.

Úhrada za pobyt na příměstském táboře:
Podmínkou pro účast na příměstském táboře “Léto na koních” je zaplacení částky v plném rozsahu převodem na účet pořadatele tábora číslo účtu 298095574/0300.

Zrušení rezervace:
Účastník tábora, respektive jeho zákonný zástupce, který se z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit zakoupeného pobytu v táboře, má právo svou rezervaci kdykoli zrušit a nárok na vrácení uhrazené částky ponížené o storno poplatek, který je stanoven z důvodu omezené kapacity tábora a slouží k pokrytí vzniklých administrativních nákladů.

Zrušení rezervace je nutno provést telefonicky nebo emailem. Pokud je stornace provedena do 14 dní od vystavení faktury, storno poplatek neúčtujeme.

Neuhrazení faktury za zrušení rezervace nepokládáme, aby někteří rodiče mohli v případě nutnosti fakturu uhradit i po termínu splatnosti, aniž by jim zanikla rezervace.

Výše storno poplatků se odvíjí od doby zbývají do začátku tábora:

– 90 až 60 dní před předpokládaným zahájením příměstského tábora: 500,- Kč

– 
60 až 30 dní před zahájením tábora: 1 000,- Kč

– 30 až 5 dní před zahájením tábora: 1 500,- Kč

– 5 až 2 dní před zahájením tábora: 2 000,- Kč

– 2 až 1 dní před zahájením tábora: 2 500,- Kč

– Při předčasném ukončení pobytu na příměstském táboře z vůle účastníka tábora či jeho zákonného zástupce: 60% z poměrné částky ceny nevyužitého pobytu.

– Při předčasném ukončení pobytu na příměstském táboře ze zdravotních či jiných objektivně závážnách příčin dle dohody.

– Při předčasném ukončení pobytu na příměstském táboře vyloučením účastníka z důvodu závažných porušení řádu jízdárny: 100% z poměrné částky ceny nevyužitého pobytu.

Zodpovědnost rodiče:
Za případné škody prokazatelně způsobené dítětem během tábora zodpovídá jeho zákonný zástupce.
Rodiče jsou zodpovědni za ztráty nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s pravidly příměstského tábora “Léto na koních”.

Je také třeba, aby rodič nebo zákonný zástupce poučil své dítě o zákazu opuštění prostoru vymezeného lektory pro právě provozované aktivity bez jejich vědomí.

Pořadatel neručí za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté šperky, atd.), a proto ani nedoporučuje tyto věci brát s sebou na příměstský tábor.

Zodpovědnost pořadatele:
Během konání tábora je za dítě zodpovědný pořadatelem pověřený dozor oprávněný provádět činnost vedoucího tábora.

Pořadatel je také zodpovědný za dodržení programu uvedeného v týdenním itineráři, nicméně je oprávněn program přizpůsobovat aktuálním podmínkám, např. povětrnostním apod.

Pořadatel nese veškeré náklady nezbytné k provozu tábora a hradí stravování dětí, vstupné na koupaliště, cestovní pojištění dětí a pojištění odpovědnosti.

Stravování a dodržování pitného režimu dítěte:
Obědy jsou předběžně smluvně dojednány s místní restaurací Da Ezio s dodáním v místě restaurace a jsou hrazeny pořadatelem.

Pořadatel rovněž zajistí 2x denně dodávku čerstvě připravených potravin na svačiny a nápoje pro dodržení pitného režimu dítěte neomezeně po celý den.
Nápoji se rozumí kvalitní minerální vody (ochucené i neochucené), 100% ovocné džusy, čaje a čerstvé ovoce.

Nástup na příměstský tábor “Léto na koních”:
Podmínkou pro nástup na tábor je vyplněná přihláška příměstského tábora, včasné uhrazení stanovené ceny, předložení průkazu zdravotního pojištění (nebo kopie), prohlášení zákonného zástupce a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.

Převzetí a předávání vašeho dítěte:
Převzetím a předáváním dítěte se rozumí součinnost při předávání mezi rodiči (zákonnými zástupci) dětí a lektory tábora.

Přebírat děti jsou oprávněné jen osoby oznámené rodičem nebo zákonným zástupcem pověřenému dozoru nejpozději v den předání dítěte (např. ráno oznámí, že navečer dítě vyzvedne pověřená osoba).

Zrušení některého turnusu tábora:
Pořadatel si vyhrazuje právo některý z turnusů zrušit v případě:
a) Nenaplnění kapacity tábora alespoň z 30 %
b) Dlouhodobě nepříznivé předpovědi počasí, tedy například v případě, pokud by mělo po celý turnus nepřetržitě pršet apod.
c) Z jiných závažných a nepředpokládatelných důvodů

Ve výše uvedených případech pořadatel vrátí rodiči nebo zákonnému zástupci dítěte již uhrazenou částku převodem na účet, z kterého byla úhrada přijata, a to v plné výši 100 %.

VOB PRO ÚČAST DĚTÍ V KROUŽKU „PODKOVIČKA“