Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST DĚTÍ NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE S KOŇMI PRO DĚTI „LÉTO NA KONÍCH 2020“

Komu je tábor určen?
Příměstský tábor „Léto pro děti 2020“ je tu pro děti ve věku od 6 do 16 let.

Přihláška:
Přihláška na příměstský tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský letní tábor pro děti „Léto na koních 2020“, který se koná v termínech uvedených na stránkách na statku s jízdárnou v Nebušicích, Praha 6.

Dítě lze na tábor přihlásit jen přes přihlášku spojenou s nákupem jednoho táborového místa v našem eshopu. Přihláškou na tábor potvrzenou uhrazením faktury vzniká závazná objednávka a rezervace jednoho místa na táboře.

Chcete-li přihlásit na tábor vice dětí, je třeba pro každé zakoupit místo na táboře zvlášť,
což je dáno technickými omezeními eshopu.

Přihláškou se rodič nebo zákonný zástupce dítěte i organizátor zavazují k povinnostem plynoucím z těchto všeobecných podmínek.

Předmětem smlouvy mezi pořadatelem tábora a rodičem (nebo jiným zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském příměstském táboře s koňmi „Léto na koních 2020“ (dále jen tábor) s programem uvedeným v itineráři tábora na „Léto na koních 2020“.

Rodičem nebo zákonným zástupcem se rozumí objednavatel rekreačního pobytu dítěte na táboře.

Pořadatelem tábora je společnost yomedia s.r.o. IČO: 055 39 609 zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 38364 C od 4. 11. 2016.
Pořadatel také prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání příměstských táborů.

Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a úhradou ceny v souladu s pokyny pořadatele yomedia s.r.o. Osoby mladší 18 let jsou v tomto smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let, která je zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.

Smluvní vztah mezi objednatelem pobytu na táboře a yomedia s.r.o. vzniká a nabývá účinnosti okamžikem odeslání elektronické přihlášky zákonným zástupcem dítěte.

Maximální počet míst v každém turnuse je 10 dětí
V případě vyčerpání stanovené maximální kapacity jednoho turnusu příměstského tábora (tj. 10 účastníků) není možné dalšího účastníka na tábor přihlásit ani přijmout.

Pokud některý z turnusů nebude týden před zahájením obsazen z poloviny maximální kapacity, vyhrazuje si pořadatel právo tábor pro nízkou účast zrušit a v takovémto případě částku již uhrazenou přihlášeným účastníkem vrátí v plné výši.

Obsazené turnusy pořadatel označí na webových stránkách projektu jako „obsazené“ a odstraní je i z elektronického obchodu.

Vyplněním přihlášky a úhradou stanovené ceny rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.

Souhlas rodičů s evidencí osobních údajů dítěte:
Rodič nebo zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele a zároveň uděluje souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci příměstského tábora pro prezentaci tábora (na webových stránkách tábora, Facebook stránce a v tištěných médiích.
Pokud s použitím některých fotografií či videa publikovaných v internových médiích nebude dodatečně souhlasit, má právo požádat pořadatele o odstranění již zveřejněných materiálů. Bude-li tento požadavek odůvodněný a technicky možný, pořadatel takovýto audiovizuální materiál z veřejně dostupné prezentace odstraní.

Úhrada za pobyt na příměstském táboře:
Podmínkou pro účast na příměstském táboře „Léto na koních“ je zaplacení částky v plném rozsahu převodem na účet pořadatele tábora společnosti yomedia s.r.o. č. u. 277244550/0300.

Zrušení rezervace:
Účastník tábora, respektive jeho zákonný zástupce, který se z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit zakoupeného pobytu v táboře, má právo svou rezervaci kdykoli zrušit a nárok na vrácení uhrazené částky ponížené o storno poplatek, který je stanoven z důvodu omezené kapacity tábora a slouží k pokrytí vzniklých administrativních nákladů.

Výše storno poplatků se odvíjí od doby zbývají do začátku tábora:
– 6 až 2 měsíce před před předpokládaným zahájením příměstského tábora: 500,- Kč
– 
60 až 30 dní před zahájením tábora: 1 000,- Kč
– 30 až 5 dní před zahájením tábora: 1 500,- Kč
– 5 až 2 dní před zahájením tábora: 2 000,- Kč
– 2 až 1 dní před zahájením tábora: 2 500,- Kč
– V den zahájení tábora a později (při předčasném ukončení účasti na táboře z vůle účastníka tábora či jeho zákonného zástupce) 60% z poměrné částky ceny nevyužitého pobytu.
– V případě předčasného ukončení účasti na táboře z důvodu vyloučení účastníka: 100% z poměrné částky ceny nevyužitého pobytu.

Zodpovědnost rodiče:
Za případné škody prokazatelně způsobené dítětem během tábora zodpovídá jeho zákonný zástupce.
Rodiče jsou zodpovědni za ztráty nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s pravidly příměstského tábora „Léto na koních“. 


Je také třeba, aby rodič nebo zákonný zástupce poučil své dítě o zákazu opuštění prostoru vymezeného lektory pro právě provozované aktivity bez jejich vědomí.

Pořadatel neručí za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté šperky, atd.), a proto ani nedoporučuje tyto věci brát s sebou na tábor.

Zodpovědnost pořadatele:
Během konání tábora je za dítě zodpovědný pořadatelem pověřený dozor oprávněný provádět činnost vedoucího tábora.

Pořadatel je také zodpovědný za dodržení programu uvedeného v týdenním itineráři, nicméně je oprávněn program přizpůsobovat aktuálním podmínkám, např. povětrnostním apod.

Pořadatel nese veškeré náklady nezbytné k provozu tábora a hradí stravování dětí, vstupné na koupaliště, cestovní pojištění dětí a pojištění odpovědnosti.

Stravování a dodržování pitného režimu dítěte:
Obědy jsou předběžně smluvně dojednány s místní restaurací Da Ezio s dodáním v místě restaurace a jsou hrazeny pořadatelem.

Pořadatel rovněž zajistí 2x denně dodávku čerstvě připravených potravin na svačiny a nápoje pro dodržení pitného režimu dítěte neomezeně po celý den.
Nápoji se rozumí kvalitní minerální vody (ochucené i neochucené), 100% ovocné džusy, čaje a čerstvé ovoce.

Nástup na příměstský tábor „Léto na koních“:
Podmínkou pro nástup na tábor je vyplněná přihláška příměstského tábora, včasné uhrazení stanovené ceny, předložení průkazu zdravotního pojištění (nebo kopie), prohlášení zákonného zástupce a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.

Převzetí a předávání vašeho dítěte:
Převzetím a předáváním dítěte se rozumí součinnost při předávání mezi rodiči (zákonnými zástupci) dětí a lektory tábora.

Přebírat děti jsou oprávněné jen osoby oznámené rodičem nebo zákonným zástupcem pověřenému dozoru nejpozději v den předání dítěte (např. ráno oznámí, že navečer dítě vyzvedne pověřená osoba).

Zrušení některého turnusu tábora:
Pořadatel si vyhrazuje právo některý z turnusů zrušit v případě:
a) Nenaplnění kapacity tábora alespoň z 30 %
b) Dlouhodobě nepříznivé předpovědi počasí, tedy například v případě, pokud by mělo po celý turnus nepřetržitě pršet apod.
c) Z jiných závažných a nepředpokládatelných důvodů

Ve výše uvedených případech pořadatel vrátí rodiči nebo zákonnému zástupci dítěte již uhrazenou částku převodem na účet, z kterého byla úhrada přijata, a to v plné výši 100 %.