Všeobecné obchodní podmínky (vob)

VOB PRO ÚČAST DĚTÍ NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE S KOŇMI PRO DĚTI „LÉTO NA KONÍCH“

 1. Pořadatel:
  Příměstské tábory „Léto na koních“ pořádá Adéla Švábová zapsaná od 22. 04. 2021 v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 1, IČO: 10785701.
 2. Objednatel:
  Zákonný zástupce dítěte
 3. Dítě:
  Účastníkem dětského tábora se rozumí Dítě, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a úhradou ceny v souladu s pokyny pořadatele. Děti jsou v tomto smluvním vztahu zastoupeny Objednatelem, zákonným zástupcem dítěte. Pokud není dohodnuto jinak, věk dítěte je 6-12 let a dítě je fyzicky i psychicky způsobilé k absolvování pobytu.
 4. Předmět objednávky:
  Místo nebo místa na letních příměstských táborech „Léto na koních“, jehož obsah a rozsah je popsan na webové stránce aktuálního ročníku Léta na koních ’23.
  Chce-li Objednatel přihlásit na tábor více dětí, je třeba zakoupit místo na táboře pro každé zvlášť, což je dáno technickými omezeními e-shopu.
 5. Objednávka a přihláška Dítěte:
  Smluvní vztah mezi Objednatelem a Pořadatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem odeslání elektronické objednávky a přihlášky Dítěte.
  Dítě lze na příměstském táboře přihlásit jen elektronicky vyplněním přihlášky, která je součástí objednávky táborového místa v našem e-shopu. Vyplněním a odesláním údajů Dítěte přes objednávkový formulář během nákupu vznikne v našem systému rezervace jednoho místa na příměstském táboře na jméno Dítěte ve vybraném termínu.
 6. Úhrada a potvrzení objednávky:
  Úhradou faktury připojené k  Detailu objednávky odeslaného na e-mail Objednatele převodem na účet Pořadatele č. ú. 298095574/0300) Objednatel potvrzuje rezervaci objednaného místa na příměstském táboře a souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 7. Zrušení objednávky a rezervace:
  V případě, pokud není dohodnuto jinak a Objednatel neuhradí zaslanou fakturu do 14 dní od data vystavení faktury, je Pořadatel oprávněn rezervaci zrušit a objednané místo nabídnout dalšímu zájemci.
  Pokud se z jakéhokoliv důvodu Dítě nemůže zúčastnit již zakoupeného pobytu v táboře, má Objednatel právo svou rezervaci po úhradě celé částky kdykoli zrušit a má nárok na vrácení již uhrazené částky, ponížené o storno poplatek, který je stanoven z důvodu omezené kapacity táborů a slouží k pokrytí vzniklých administrativních nákladů. Jeho výše se odvíjí od doby zbývající do začátku tábora.
 8. Storno poplatek:
  – 90 až 60 dní včetně před začátkem objednaného turnusu příměstského tábora: 10 % z celkové ceny pobytu
  – 
59 až 30 dní včetně před zahájením tábora: 25 % z celkové ceny pobytu
  – 29 až 5 dní včetně před zahájením tábora: 35 % z celkové ceny pobytu
  – 4 až 2 dny včetně před zahájením tábora: 50 % z celkové ceny pobytu
  – Méně než 2 dny před začátkem objednaného turnusu: 75 % z celkové ceny.
  – Při předčasném ukončení pobytu na příměstském táboře z vůle účastníka tábora či jeho zákonného zástupce: 75 % z poměrné částky ceny nevyužitého pobytu.
  – Při předčasném ukončení pobytu na příměstském táboře ze zdravotních či jiných objektivně závážných příčin: dle dohody, většinou 0 % z poměrné částky ceny nevyužitého pobytu.
  – Při předčasném ukončení pobytu na příměstském táboře vyloučením účastníka z důvodu závažných porušení řádu jízdárny: 100% z poměrné částky ceny nevyužitého pobytu.
 9. Maximální počet míst v každém turnuse je 12:
  V případě vyčerpání stanovené maximální kapacity každého turnusu příměstského tábora není možné dalšího účastníka na tábor přihlásit ani přijmout. Pokud některý z turnusů nebude týden před zahájením obsazen nejméně z 50 % kapacity, vyhrazuje si Pořadatel právo tábor pro nízkou účast zrušit. V takovémto případě vrátí Objednateli  již uhrazenou částku v plné výši.
 10. Nástup na příměstský tábor „Léto na koních“:
  Podmínkou pro nástup na tábor je vyplněná přihláška příměstského tábora, včasné uhrazení stanovené ceny, předložení průkazu zdravotního pojištění (nebo kopie), prohlášení zákonného zástupce a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.
 11. Převzetí a předávání Dítěte:
  Převzetím a předáváním dítěte se rozumí součinnost při předávání mezi rodiči (zákonnými zástupci) dětí a lektory tábora.
  Přebírat děti jsou oprávněné jen osoby oznámené rodičem nebo zákonným zástupcem pověřenému dozoru nejpozději v den předání dítěte (např. ráno oznámí, že navečer dítě vyzvedne pověřená osoba).
 12. Stravování a dodržování pitného režimu dítěte:
  Obědy jsou smluvně dojednány s restaurací Da Ezio v Přední Kopanině s dodáním v místě restaurace a jsou hrazeny Pořadatelem včetně nákladů dopravy.
  Pořadatel rovněž zajistí dopolední a odpolední svačiny z čerstvě připravených potravin a nápoje pro dodržení pitného režimu dítěte neomezeně po celý den.
  Nápoji se rozumí čerstvé minerální vody, ovocné džusy, čaje a ovoce.
 13. Souhlas rodičů s evidencí osobních údajů dítěte a použitím fotografií:
  Rodič nebo zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele a zároveň uděluje souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci příměstského tábora pro prezentaci a propagaci aktivit Pořadatele souvisejících s jízdárnou (na webových stránkách Pořadatele, v jeho kanále na sociálních sítích Facebook a Instagram a v tištěných médiích.) Pokud s použitím některých fotografií či videa publikovaných v internových médiích nebude zákonný zástupce dítěte dodatečně souhlasit, má právo požádat Pořadatele o odstranění již zveřejněných materiálů. Bude-li tento požadavek odůvodněný a technicky možný, Pořadatel takovýto audiovizuální materiál z veřejně dostupné prezentace odstraní.
 14. Zodpovědnost rodiče:
  Za případné škody prokazatelně způsobené dítětem během tábora zodpovídá jeho zákonný zástupce.
  Rodiče jsou zodpovědni za ztráty nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s pravidly příměstského tábora „Léto na koních“.
  Je také třeba, aby rodič nebo zákonný zástupce poučil své dítě o zákazu opuštění prostoru vymezeného lektory pro právě provozované aktivity bez jejich vědomí.
  Pořadatel neručí za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté šperky, atd.), a proto ani nedoporučuje tyto věci brát s sebou na příměstský tábor.
 15. Zodpovědnost pořadatele:
  Během konání tábora je za dítě zodpovědný Pořadatel nebo jím pověřená osoba oprávněná provádět činnost lektora, pegagogického dozoru nebo vedoucího tábora.
  Pořadatel je také zodpovědný za dodržení programu uvedeného v týdenním itineráři, nicméně je oprávněn program přizpůsobit aktuálním podmínkám, např. povětrnostním apod.
  Pořadatel nese veškeré náklady nezbytné k provozu tábora a hradí stravování dětí, vstupné na koupaliště a připojištění pojištění dětí.
 16. Zrušení některého turnusu tábora:
  Pořadatel si vyhrazuje právo některý z turnusů zrušit v případě
  a) Nenaplnění kapacity tábora alespoň z 50 %
  b) Dlouhodobě nepříznivé předpovědi počasí, tedy například v případě, pokud by mělo po celý turnus nepřetržitě pršet apod.
  c) Z jiných závažných a nepředpokládatelných důvodů
  V těchto uvedených případech pořadatel vrátí Objednateli již uhrazenou částku převodem na účet, z kterého byla úhrada přijata, a to v plné výši.

VOB PRO ÚČAST DĚTÍ V KROUŽKU „PODKOVIČKA“

Kromě bodů dále vypsaných jsou stejné jako u příměstského tábora, jen místo  termínu příměstský tábor „Léto na koních“ zde platí název kroužek „Podkovička“.

Mění se tyto body:
Bod 7: Pokud Vaše dítě navštěvovalo kroužek Podkovička, lze se dohodnout i na odložení platby dle domluvy.
Bod 8: Storno poplatek – 30 až 14 dní včetně před začátkem kroužku: 20 % z celkové ceny objednávky
– 14 až 5 dní včetně před začátkem kroužku: 30 % z celkové ceny objednávky
– 14 až 5 dní včetně před začátkem kroužku: 40 % z celkové ceny objednávky
Bod 9: Maximální počet míst v každém kroužku je 8.
Bod 10:
Není nutné
Bod 12: Stravování na kroužcích není zajištěné, děti si mohou přinést svačinu